Tin văn phòng cơ bản + nâng cao( Word, Excel, PowerPoint)

Tin văn phòng cơ bản + nâng cao( Word, Excel, PowerPoint)

Chương trình đào tạo tin học văn phòng dành cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên văn phòng, cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu, chuyên viên dự án…vv. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản (MS Word), lập bảng tính (MS Excel) và lập các hồ sơ tài liệu trình chiếu – thuyết trình (MS PowerPoint). Các nội dung chính của chương trình đào tạo tin học văn phòng gồm:

Phần 1: Phần mềm soạn thảo văn bản MS Office Word

Phần này gồm 4 chương, hướng dẫn kiến thức và rèn luyện  kỹ năng soạn thảo văn bản bằng trình soạn thảo MS Office Word. Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài. Danh mục các bài học về MS Office Word gồm:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD

Thời gian: 10 buổi

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT WORD

I.                    Khởi động và thoát khỏi chương trình.

II.                  Màn hình làm việc của Microsoft Word.

III.               Các chế độ làm việc.

IV.                Cách nhập văn bản tiếng việt.

V.                  Làm việc với File văn bản.

VI.                Chèn các ký tự đặc biệt.

VII.             Chọn khối văn bản.

VIII.           Di chuyển, sao chép khối văn bản.

IX.                Chèn công thức toán học.

CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

I.      Định dạng Font cho văn bản.

II.   Định dạng đoạn văn bản

III.Định dạng khung, tô màu nền cho đoạn văn bản và tạo đường viền bao quanh trang giấy.

IV.Chèn số chỉ mục và dấu đầu dòng.

V.    Chia cột cho văn bản.

VI.Định dạng Tab Stop.

 

CHƯƠNG III: LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU

I.                    Chèn bảng biểu.

II.                  Định dạng bảng tính.

III.               Nhập và tách ô.

IV.                Lập lại các tiều đề bảng cho từng trang.

V.                  Tính tổng cho một dòng hoặc một cột.

VI.                Tách bảng, nhập bảng.

VII.             Đánh số trang.

CHƯƠNG IV: TRANG TRÍ VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN

I.                    Chèn hình ảnh vào văn bản.

II.                  Thay đổi kích thước và di chuyển.

III.               Định dạng vị trí.

IV.                Vẽ và hiệu chỉnh hình vẽ.

V.                  Chèn chữ nghệ thuật vào văn bản.

VI.                Tạo tiêu đề cho văn bản.

VII.             Định dạng văn bản.

VIII.           Xem trước khi in.

IX.                In văn bản.

Phần 2: Phần mềm lập bảng tính MS Office Excel

Phần này gồm 05 chương, hướng dẫn Kiến thức và  rèn luyện kỹ năng lập bảng tính điện tử bằng phần mềm MS Office Excel. Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài. Danh mục các bài học về MS Office Excel gồm:

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT EXCEL

Thời gian: 12 buổi

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXCEL XP

I.                    Khởi động và thoát khỏi Excel

II.                  Giới thiệu về màn hình Excel

III.               Làm việc với tập tin

IV.                Cách nhập dữ liệu và Excel

V.                  Sao chép, di chuyển khối dữ liệu

VI.                Một số thao tác tính toán đơn giản trong Excel

VII.             Định dạng bảng tính

CHƯƠNG II: CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

I.                    Địa chỉ ô, khối ô

II.                  Cấu trúc và phân loại các hàm cơ bản trong Excel

III.               Nhóm hàm thống kê

 1. Hàm tính tống SUM:
 2. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE:
 3. Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX:
 4. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN:
 5. Hàm đếm giá trị kiểu số COUNT:
 6. Hàm đếm thứ hạng của một số trong dãy số:

IV.                Định dạng trang in

V.                  Tiến hành in

CHƯƠNG III: NHÓM HÀM LOGIC VÀ HÀM NGÀY THÁNG

I.                    Nhóm hàm ngày tháng

 1. Hàm DAY:
 2. Hàm MONTH:
 3. Hàm YEAR:
 4. Hàm TODAY:
 5. Hàm NOW:
 6. Hàm WEEKDAY:

II.                  Nhóm hàm Logic

 1. Hàm IF:
 2. Hàm AND:
 3. Hàm OR:
 4. Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF:
 5. Hàm đếm có điều kiện COUNIF:

CHƯƠNG IV: HÀM TOÁN HỌC – HÀM CHUỖI – HÀM TÌM KIẾM

I.                    Nhóm hàm toán học

 1. Hàm tính phần nguyên trong phép chia INT:
 2. Hàm tính số dư trong phép chia MOD:

II.                  Nhóm hàm chuỗi

 1. Hàm LEFT:
 2. Hàm RIGHT:
 3. Hàm MID:

III.               Nhóm hàm tìm kiếm

 1. Hàm tìm kiếm theo cột VLOOKUP
 2. Hàm tìm kiếm theo hàng HLOOKUP

CHƯƠNG V: CƠ SỞ DỮ LIỆU ( CSDL )

I.                    Khái niệm vùng CSDL

II.                  Các thao tác cơ bản trong vùng CSDL

 1. Sắp xếp dữ liệu trong CSDL
 2. Thao tác tính tổng phụ
 3. Chức năng lọc tự động

III.               Vẽ biểu đồ

So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c«ng viÖc ®­îc sö dông rÊt nhiÒu trong c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp còng nh­ nhu cÇu cña bÊt kú c¸ nh©n nµo hiÖn nay.

Ngµy nay, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn rÇm ré, c«ng nghÖ thay ®æi tõng ngµy, nh÷ng bµi to¸n, nh÷ng khã kh¨n cña con ng­êi ®ang dÇn dÇn ®­îc m¸y tÝnh ho¸, th× viÖc so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n b»ng m¸y tÝnh ®· trë thµnh nh÷ng c«ng viÖc rÊt b×nh th­êng cho bÊt kú ai biÕt sö dông m¸y tÝnh. Mét trong nh÷ng phÇn mÒm m¸y tÝnh ®­îc sö dông réng r·i nhÊt hiÖn nay lµ Microsoft Word cña h·ng Microsoft hay cßn gäi lµ phÇn mÒm Winword.

Ra ®êi tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980, ®Õn nay phÇn mÒm Winword ®· ®¹t ®­îc tíi sù hoµn h¶o trong lÜnh vùc so¹n th¶o v¨n b¶n còng nh­ trong lÜnh vùc v¨n phßng cña bé phÇn mÒm Microsoft Office nãi chung.

Víi c¸c tÝnh n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n ®a d¹ng, lµm viÖc víi c¸c c«ng cô trùc quan. Gióp ng­êi so¹n th¶o v¨n b¶n dÔ dµng sö dông. Víi kh¶ n¨ng ®å ho¹ m¹nh dÇn lªn,  b¹n cã thÓ chÌn ®­îc nhiÒu h¬n nh÷ng g× ngoµi h×nh ¶nh, ©m thanh lªn tµi liÖu word nh­: biÓu ®å, b¶ng tÝnh.v.v.

CÔNG TY ĐÀO TẠO TIN HỌC –KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Trụ sở chính: Số 3E3 Đường tập thể Đại Học Thương Mại – Mại Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở 2  : Đối diện cổng chính Đại Học Công Nghiệp Hà Nội – Nhổn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: VP 3E3 (04)6652.2789 – VP Nhổn (04)6652.4399- Hotline: 0913.225.786

Email: trithucvietedu.jsc@gmail.com – Yahoo: trithucvietedu – Skype: trithucvietedu

Website: http://www.trithucvietedu.net | www.ketoannganhan.com | http://www.ketoantrithucviet.com

SƠ ĐỒ CÔNG TY

 

 

Tags:dao tao tin van phong,Khối tin văn phòng,tin van phong chuyen nghiep,tin van phong nang cao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s